Durant aquest període les classes de totes les activitats es continuaran ON-LINE